Regulament de organizare și funcționare

Art.I. Dispoziţii generale

 1. Biblioteca Sfântului Sinod este o structură de cercetare, informare şi documentare, fără personalitate juridică proprie, având ca autoritate tutelară Patriarhia Română.
 2. Biblioteca Sf. Sinod face parte din sistemul naţional de biblioteci, ca bibliotecă specializată de drept privat, cu profil teologic şi enciclopedic, cu acces limitat care desfăşoară activităţi specifice bibliotecilor de drept public.

        

Art.II. Misiunea bibliotecii

 1. sprijinirea activităţii misionare,culturale, pastorale şi ecumenice a Bisericii Ortodoxe Române;
 2. sprijinirea procesului instructiv-educativ şi de cercetare din cadrul unităţilor de învăţământ teologic sau laic, cu precădere a celor cu profil teologic;

 

Art.III. Obiective

 1. creşterea gradului de pregătire şi competenţă profesională a utilizatorilor, prin asigurarea unor fonduri adecvate de documente, de referinţă;
 2. asigurarea unui climat modern, operativ, atractiv prin punerea în valoare a tuturor fondurilor existente;
 3. integrarea bibliotecii în circuitul cultural local, naţional şi internaţional;
 4. evidenţierea, promovarea şi perfecţionarea personalului din bibliotecă.

 

Art.IV. Structura

 1. Biblioteca Sfântului Sinod este formată din două departamente:

Departamentul  Colecţii speciale care cuprinde :

 • Cabinetul de manuscrise
 • Cabinetul de carte veche românească (1508-1830)
 • Cabinetul de carte veche străină (1453-1750)
 • Cabinetul de fotografii, documente, pergamente
 • Cabinetul de reviste şi periodice vechi, româneşti şi străine

Departamentul  Colecţii contemporane care cuprinde:

 • lucrări de teologie, istorie, filosofie, beletristică, dicţionare, enciclopedii etc.
 1. Organigrama bibliotecii se stabileşte în funcţie de complexitatea şi volumul activităţii şi se elaborează în conformitate cu Normele privind încadrarea cu personal de specialitate în bibliotecile cu profil unic, publicate în M.O. pt.I, nr.85/30.01.2006, Anexa
 2. Organigrama se propune de către conducerea bibliotecii şi se aprobă de către autoritatea tutelară. În organigramă se prevăd compartimentele, fluxul activităţii şi numărul de posturi aferent.

 

Art.V. Patrimoniu

 1. Patrimoniul documentar al Bibliotecii Sf. Sinod are caracter de  specialitate, având ca arie de cuprindere domeniul ştiinţelor teologice şi umaniste şi se constituie din cărţi, seriale, manuscrise, microformate, documente de muzică tipărite, documente audio-vizuale, documente electronice, documente fotografice, ş.a.
 2. La data de 30 dec.2008, colecţiile Bibliotecii cuprindeau 120. 000 vol. 
 3. Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Sf. Sinod se realizează prin achiziţii: cumpărare, schimb de publicaţii intern şi internaţional, donaţii, transfer, alte căi complementare (copiere, microfişare).
 4. Statutul publicaţiilor, evidenţa, prelucrarea, conservarea, recuperarea şi eliminarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, revăzută şi republicată în M.O.pt.I, Nr.132/11.02.2005, modificată şi completată prin Ordonanţa din 26 ian. 2006 şi publicată în M.O. pt.I, Nr.85/30.01.2006.
 5. Dotarea bibliotecii cu mobilier, echipament electronic etc., se realizează din fondurile proprii su din cele alocate de către Patriarhia Română.
 6. Biblioteca Sf. Sinod. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu specificul autorităţii tutelare. Pe această bază se stabilesc parametrii de creştere a colecţiilor, de dotare materială şi se alcătuiesc programe de activităţi.

 

Art.VI. Activităţi şi servicii

 1. În Biblioteca Sf. Sinod se desfăşoară următoarele activităţi: dezvoltarea colecţiilor, evidenţa şi organizarea colecţiilor, conservarea colecţiilor, catalogare,clasificare, indexare, comunicarea colecţiilor şi relaţii publice, informare documentară, referinţe bibliografice, activităţi culturale, management, acţiuni de cooperare.
 2. Biblioteca Sf. Sinod oferă în baza permisului, fără taxe suplimentare, următoarele servicii:
 • împrumut numai la sala de lectură, prin solicitarea documentelor de la depozit
 • consultare CD-ROM şi DVD-ROM
 • acces la cataloagele tradiţionale
 • referinţe prin e-mail
 • acces Internet
 • asistenţă info-documentară

     3. Biblioteca Sf. Sinod oferă în baza permisului, contra cost, următoarele servicii:

 • bibliografii la cerere,
 • fotocopiere
 • fotografiere de documente
 • scanare

 

Art.VIII. Personal şi conducere

 1. Personalul de specialitate din Biblioteca Sf. Sinod este angajat al Patriarhiei Române şi îndeplineşte sarcini specifice funcţiilor de: bibliotecar, bibliograf, redactor, documentarist, conservator/restaurator, mânuitor şi depozitar.
 2. Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului din Biblioteca Sf. Sinod se face la propunerea consilierului coordonator, de către Preafericitul Părinte Patriarh.
 3. Conducerea bibliotecii este asigurată de un consilier patriarhal, subordonat direct Patriarhului /Episcopului-vicar patriarhal responsabil al Cancelariei Sf. Sinod.
 4. Sarcinile personalului bibliotecii se stabilesc prin fişa postului.(cf. Anexa)
 5. Conducerea bibliotecii îşi rezervă dreptul de a acorda unele gratuităţi pentru diverse servicii ale bibliotecii, în unele situaţii speciale.
 6. Drepturile şi obligaţiile personalului bibliotecii se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi a altor reglementări în vigoare.

 

Art.IX. Utilizatorii bibliotecii pot fi:

 1. utilizatori specifici:
 • personalul clerical
 • cadrele didactice de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din ţară şi străinătate
 • profesorii de religie
 • personalul angajat al Patriarhiei Române
 • elevi seminarişti, studenţi, cu recomandarea şcolii.

      2. utilizatori externi:

 • specialişti din diferite domenii culturale şi ştiinţifice
 • studenţi
 • studenţii străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale
 • alte categorii socio-profesionale
 1. Biblioteca îşi rezervă dreptul de a limita accesul în instituţie a utilizatorilor interni şi externi, în timpul lucrărilor de reorganizare şi inventariere, pe o perioadă limitată, stabilită de conducere

 

Art.X. Permisul de bibliotecă

 1. Permisul de bibliotecă se acordă tuturor utilizatorilor specifici şi externi care doresc să aibă acces la colecţiile bibliotecii şi este valabil pentru cele două secţii.
 2. Permisul se eliberează şi se vizează la secţia Colecţii Contemporane.
 3. Pentru Cabinetul de Manuscrise şi Carte veche permisul de studiu se obţine în urma recomandării profesorului îndrumător al lucrării de cercetare şi  în baza unei cereri aprobate în prealabil de conducerea Bibliotecii.
 4.  Acte necesare la înscriere: Buletinul / Cartea de identitate.
 5. Acte necesare la reînscriere (viză): Nota de lichidare; Permis de bibliotecă;
 6. Pentru obţinerea permisului se completează şi se semnează de către utilizator fişa de înscriere (declaraţia-angajament) care constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea morală, materială şi penală (după caz) în ceea ce priveşte utilizarea documentelor şi a celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului regulament.
 7. Permisul este valabil un an de zile din momentul eliberării şi se vizează anual.
 8. Permisul temporar se eliberează utilizatorilor aflaţi în tranzit. El permite consultarea pe loc a documentelor şi permite 6 intrări la bibliotecă.
 9. Permisul de bibliotecă este personal şi netransmisibil.
 10. Pierderea sau deteriorarea permisului trebuie anunţată imediat unităţii emitente care  declară permisul nul. În caz contrar, utilizatorul răspunde de eventualele pagube aduse bibliotecii, prin folosirea permisului de către o altă persoană.
 11. Pentru eliberarea unui nou permis utilizatorul are obligaţia de a prezenta situaţia împrumutului de publicaţii în momentul pierderii permisului.
 12. Biblioteca îşi rezervă dreptul de a reţine permisul de intrare cititorilor care nu respectă prezentul regulament.

 

Art.XI. Programul de funcţionare

 1. Programul zilnic de funcţionare – relaţii cu publicul – se stabileşte de către conducerea bibliotecii în acord cu autoritatea tutelară, în funcţie de nevoile de studiu şi cercetare ale utilizatorilor, după cum urmează: Luni – Vineri, orele 8-16;
 2. Biblioteca Sf. Sinod. este închisă publicului utilizator și vizitator în perioada sărbătorilor religioase, a sărbătorilor legale şi în timpul în care se desfăşoară acţiuni de inventariere şi control al colecţiior.

 

Art.XII. Împrumutul şi restituirea publicaţiilor

 1. În Biblioteca Sf. Sinod împrumutul publicaţiilor este indirect, prin intermediul bibliotecarului şi numai la sala de lectură.
 2. Numărul de titluri care se pot pune la dispoziţie simultan este următorul: a) 4 titluri pentru cadre didactice şi cercetători; b) 3 titluri pentru celelalte categorii de utilizatori;
 3. Sunt exceptate de la împrumut documentele care fac parte din colecţii speciale (carte manuscrisă şi tipărită), publicaţii vechi şi/sau bibliofile, materiale cartografice,documente de arhivă, fotografii, înregistrări audio-video. Toate aceste documente vor fi scanate, copiate contra cost şi oferite spre consultare în varianta electronică, pe CD şi DVD.*

*Manuscrisele şi cărţile vechi nu pot fi consultate mai multe simultan decât în situaţii speciale; un  nou  volum se aduce după ce s-a predat anteriorul.

 

Art.XV. Drepturile utilizatorilor

 1. Să solicite documente din colecţiile bibliotecii prin completarea buletinelor de cerere;
 2. Să solicite simultan trei/patru titluri de publicaţiile permise, aflate în depozit;
 3. Să primească referinţe bibliografice, contra cost, prin listare la imprimantă, copiere pe dischetă, CD sau DVD;
 4. Să beneficieze de asistenţă infodocumentară;
 5. Să participe la activităţi, reuniuni culturale, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, organizate de bibliotecă;
 6. Să înainteze conducerii bibliotecii reclamaţii şi propuneri de îmbunăţăţire a activităţii acesteia.

 

Art.XVI. Obligaţiile utilizatorilor

La intrarea în sala de lectură, utilizatorii sunt obligaţi:

 1. Să prezinte bibliotecarului de serviciu permisul, vizat pe anul în curs, şi să completeze citeţ rubricile Caietului de frecvenţă;
 2. Să completeze corect, cu toate datele, câte un buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat;
 3. Să depună ultimul buletin de cerere pentru publicaţiile din depozit cu cel mult o oră înainte de terminarea programului;
 4. Să verifice la primirea publicaţiilor starea lor fizică şi să semnaleze bibliotecarului eventualele deteriorări (pagini rupte, pagini lipsă, sublinieri);
 5. Să protejeze publicaţiile pe care le primesc spre consultare, să nu facă însemnări, sublinieri sau să desprindă pagini;
 6. Să anunţe bibliotecarul atunci când doreşte să copieze o publicaţie;
 7. Să nu schimbe între ei documentele împrumutate la sala de lectură;
 8. Să predea bibliotecarului publicaţiile consultate, la plecarea din sală;
 9. Să nu-şi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă mai mare de o oră; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori;
 10. Să ceară bibliotecarului permisiunea de a introduce în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul Bibliotecii Sf. Sinod.;
 11. Să nu scoată în afara bibliotecii, pentru fotocopiere, documentele împrumutate şi consultate în sălile de lectură.Copiile paginilor din documentele permise se vor realiza cu ajutorul  copiatorului, scanner-ului, aparatului foto digital de către Bibliotecă, contra cost; copierea este permisă numai dacă starea publicaţiilor este bună şi nu se încalcă prevederile Legii nr. 8/14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; este interzisă copierea manuscriselor, corespondenţei, publicaţiilor vechi (înainte de 1900) şi/sau bibliofile);
 12. Să respecte programul de funcţionare a bibliotecii şi a sălii de lectură;
 13. Să se comporte civilizat faţă de personalul bibliotecii şi faţă de ceilalţi cititori, păstrând liniştea şi ordinea în sala de lectură.;
 14. Să se prezinte la bibliotecă într-o ţinută decentă;
 15. Să depună la garderobă obiectele personale (genţi, sacoşe, piese de vestimentaţie);
 16. Să folosească în mod adecvat mobilierul şi celelalte bunuri fără să producă deteriorări;
 17. Să restituie bibliotecii, în cazul  deteriorării publicaţiei, un exemplar din aceeaşi ediţie. În mod excepţional, cu acordul conducerii, se acceptă fotocopii.
 18. Să nu extragă fişe din catalogul clasic şi să nu facă însemnări pe acestea;
 19. Se interzice  consumul de alimente, băuturi şi folosirea telefoanelor mobile în sălile de lectură;
 20. Să prezinte, la cererea bibliotecarului de serviciu, buletinul de identitate sau legitimaţia de student pentru verificarea datelor personale;
 21. Să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din sălile de lectură, pentru a se depista eventualele sustrageri de documente.
 22. Personalul Bibliotecii este autorizat să instruiască cititorii, iar cititorii sunt obligaţi să urmeze fără discuţii indicaţiile acestora.
 23. Biblioteca poate să instaleze aparatură de supraveghere şi să aplice verificări de securitate. Biblioteca poate solicita cititorilor să-şi deschidă obiectele personale (inclusive genţi, sacoşe închise, mape şi altele asemănătoare) şi să controleze conţinutul acestora când cititorul intră şi iese din bibliotecă. Cititorii sunt obligaţi să se supună acestor reguli. Cititorilor care, în ciuda repetatelor avertismente, continuă să deranjeze ordinea care funcţionează în interiorul bibliotecii sau care nu se supun indicaţiilor personalului autorizat li se poate solicita părăsirea bibliotecii.
 24. Imagini ale materialelor păstrate în Bibliotecă pot fi publicate doar cu acordul scris al Bibliotecii. Chiar şi după ce avizul de publicare a fost dat, Biblioteca îşi rezervă dreptul să publice aceleaşi imagini ea însăşi sau să acorde dreptul de publicare unei terţi părţi.
 25. Cititorul, care este întotdeauna responsabil de uzul reproducerilor pe care le primeşte, este obligat să respecte legile internaţionale în vigoare privind copyright-ul şi drepturile de proprietate. În toate situaţiile, reproducerile, indiferent  de mijlocul şi scopul pentru care s-au făcut, nu se pot duplica sau transmite către terţi.
 26. Cititorul trebuie să ia la cunoştinţă foarte atent toate condiţiile menţionate pe formularul de cerere, în acord cu scopul pentru care este făcută cererea.
 27. Reguli specifice se aplică transcrierilor şi interpretărilor partiturilor muzicale scrise manual, păstrate în Bibliotecă, chiar dacă aceste partituri sunt doar transcrise şi nu reproduse fotografic. Consultarea manuscriselor muzicale este prin urmare permisă doar pentru uzul strict personal; orice altă folosire a acestor materiale (publicare, reproducere, interpretare sau altele asemenea) trebuie să fie formal autorizată de Conducera Bibliotecii. Înaintea primirii unui manuscris muzical (sau a unuia conţinând un text muzical), cititorul este obligat să semneze o declaraţie care-l obligă să respecte aceste reguli.
 28. Biblioteca nu este responsabilă pentru obiectele personale sau alte articole şi lucruri aduse de cititori în spaţiul de lucru sau în dulapuri.
 29. Este interzisă  lăsarea obiectelor personale la portar sau la alţi membri ai personalului şi de asemenea primirea e-mailurilor, a mesajelor telefonice etc. la Bibliotecă.
 30. Biblioteca nu asigură eliberarea de adeverinţe a prezenţei în interiorul acesteia.

 

Art.XVII. Sancţiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează după cum urmează:

 1. prin avertisment verbal, pentru prima abatere şi pentru abateri minore (conversaţie cu voce tare sau continuă, dormit în sălile de lectură, folosirea gumei de mestecat, introducere în sala de lectură fără avizul bibliotecarului a documentelor care nu fac parte din fondul Bibliotecii Sf. Sinod, nedepunere la garderobă a obiectelor personale, filmare sau fotografiere a spaţiilor Bibliotecii Sf. Sinod fără acordul conducerii bibliotecii, etc)
 2. prin suspendare temporară a permisului, în următoarele cazuri:

a) folosirea permisului unei alte persoane se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 de zile;

b) introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în sălile de lectură, utilizarea telefonului mobil se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

c) accesarea site-urilor Internet în alt scop decât în cel stabilit de conducerea bibliotecii se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

d) conduita necorespunzătoare faţă de personalul Bibliotecii Sf. Sinod sau faţă de ceilalţi utilizatori se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

e) extragerea fişelor din cataloage sau deteriorarea acestora se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

f) nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

g) scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

     3. prin anularea definitivă a permisului, în următoarele cazuri:

a) repetarea abaterilor de la aliniatul (2);

b) deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini);

c) sustragerea documentelor din bibliotecă; sustragerea documentelor din bibliotecă se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare;

d) producerea de pagube materiale patrimoniului Bibliotecii Sf. Sinod.;pagubele materiale se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Art.XVIII. Penalizări   

Se acordă penalizări în următoarele situaţii:

 1. sustragerea  şi pierderea documentelor se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334 din 2002, modificată şi completată. În cazul în care publicaţiile pierdute se înlocuiesc cu un exemplar din aceeaşi ediţie sau, în situaţii excepţionale, cu o fotocopii, sancţiunea nu se aplică; restituirea unei copii se poate face numai cu avizul conducerii Bibliotecii Sf. Sinod;
 2. deteriorarea documentelor de către utilizatori se sancţionează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume stabilite în conformitate cu prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, modificată şi completată.

   

Art. XIX. În cazul abaterilor grave vor fi anunţate în scris şcolile, decanatele sau instituţiile angajatoare.

 

Art. XX. Contestaţiile la sancţiunile şi penalizările acordate de către bibliotecă se adresează conducerii Bibliotecii Sf. Sinod şi se rezolvă în cel mult trei zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

 

Art.XXI. Dispoziţii finale

 1. Proiectul de Regulament a fost dezbătut de către întregul colectiv al Bibliotecii Sf. Sinod.
 2. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Naţional Bisericesc din data de 25 iunie 2009 când a şi intrat în vigoare.

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

© 2017 Biblioteca Sfantului Sinod